Zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zák. č. 246/2015 Z. z. – o správcoch bytových domov