HANDIMEX  správcovské spoločnosti pre svojich klientov ponúkajú pri správe bytov a nebytových priestorov :

V rámci zmluvy o výkone správy garantuje :  

 • dodávku tepla, teplej a studenej vody, odvod kanalizácie
 • osvetlenie spoločných častí domu, prevádzka a údržba výťahov
 • vedenie podrobného účtovníctva za dom
 • predpisovanie, evidovanie preddavkov a rozúčtovávanie nákladov na byty
 • vymáhanie nedoplatkov
 • opravy a údržba všetkých inžinierskych sietí a stavebných prvkov

Po dohode s vlastníkmi zabezpečuje :

 • rekonštrukcie spoločných častí a zariadení domu
 • investičný, poradenský a právny servis,
 • poistenie domov
 • a ďalšie dohodnuté služby
 • vymáhanie nedoplatkov

Mimoriadne výhody:

 • vytvorenie vlastného podúčtu fondu opráv a údržby (FO)
 • spolu účasť a spolu kontrola vlastníkov využitia FO cez vlastný podúčet
 • zníženie nákladov na výkon údržby, opráv a prevádzku výťahov

Naše prednosti:

 • 24-hodinový servis
 • osobný prístup
 • výber dodávateľov vlastníkmi
 • priamy pasívny prístup k účtu domu
 • podpisovanie príkazov na úhradu z účtu FO zástupcom vlastníkov
 • ceny prác dohodou pre dom
 • priebežné sledovanie koeficientov spotreby vody v dome
 • prehľadná evidencia tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby

Čo nerobíme:

 • neúčtujeme  úroky z omeškania do vykonania vyúčtovania nákladov, (podľa Rozhodnutia  NS SR nie je dlžník v omeškaní pokiaľ nie sú ročné zálohové platby a  náklady zúčtované)
 • neúčtujeme  osobitne poplatok za vystavenie ročného vyúčtovania služieb (v zmysle  zákona o vlastníctve bytov je spracovanie a vystavenie vyúčtovania  obsahom činnosti správy)
 • žiadne účtovanie prípravných prác ich realizátormi